Edukační minimum Atopika

Zaregistrovat se do účtu AtopikOnline

* povinný údaj
zde.

Inspirativní Atopiklettery

Odesláním e-mailu souhlasíte s uchováním vašich údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu je společnost T.E.O. Consulting s.r.o. oprávněna v postavení správce dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávat Vaše osobní údaje vyplněné v tomto formuláři společně s dalšími údaji získanými od Vás v souvislosti se zasíláním jednotlivých zpráv. Jedná se především o souhrn odeslaných zpráv, záznamy o jejich doručení/otevření a další informace, které nám umožní, abychom mohli zasílání zpráv neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám a preferencím.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj souhlas dle předchozího odstavce můžete kdykoli odvolat, a to jednoduše a bezplatně a při zaslání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování realizovaného před jeho odvoláním. Pozdějším odvoláním souhlasu není dotčeno ani zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě jiného právního základu, kterým je v tomto případě oprávněný zájem správce spočívající ve schopnosti prokázat oprávněnost předchozího zasílání zpráv a zpracování osobních údajů v případě kontroly ze strany dozorového úřadu. Osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu až do jeho odvolání uživatelem a v omezeném rozsahu maximálně 3 roky po jeho odvolání za účelem ochrany oprávněného zájmu.

Pro zpracování Vašich údajů můžeme v určité míře využívat pečlivě vybrané dodavatele specializovaných zejména IT služeb, kteří na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Jestliže by však Vaše osobní údaje měly být v nezbytném rozsahu předány do třetí země, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme v takovém případě vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, zejména prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním osobních údajů máte práva blíže stanovená GDPR, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu, doplnění a také právo na přenesení svých osobních údajů. Dále máte také právo uplatnit námitku proti zpracování a případně požadovat i výmaz osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.
Svá práva můžete kdykoli uplatnit písemně na adrese správce, a to i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu (doplnit). Kdykoli se také můžete obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).